Translater

Online Translator

Value in Turkish

How to say Value in Turkish?
We share with you how the word Value is written in English and its Turkish equivalent. You can listen to the English or Turkish pronunciation of the word using the Listen button below.

value değer

How To Use Value In A Sentence in Turkish?

The elderly woman treasured her vintage jewelry collection for its sentimental value. Yaşlı kadın, manevi değeri için eski mücevher koleksiyonuna değer verdi. Values are the principles or beliefs that guide a person's actions and attitudes. Değerler, bir kişinin eylemlerine ve tutumlarına rehberlik eden ilkeler veya inançlardır. Each generation has its own unique set of values and perspectives. Her kuşağın kendine özgü değerleri ve bakış açıları vardır. I have always valued my independence and prefer to make decisions on my own. Bağımsızlığıma her zaman değer verdim ve kararları kendi başıma almayı tercih ettim. Measurement is necessary in order to accurately quantify and compare different quantities or values. Farklı miktarları veya değerleri doğru bir şekilde ölçmek ve karşılaştırmak için ölçüm gereklidir. Philosophy is the study of fundamental questions concerning existence, knowledge, values, reason, and more. Felsefe varoluş, bilgi, değerler, akıl ve daha fazlasıyla ilgili temel soruların incelenmesidir. Religion plays a significant role in shaping people's beliefs and values. Din, insanların inanç ve değerlerinin şekillenmesinde önemli bir rol oynar. Society plays a crucial role in shaping our values and behavior. Toplum, değerlerimizi ve davranışlarımızı şekillendirmede çok önemli bir rol oynar. This work environment values diversity and inclusion, as outlined in our company's creed. Bu çalışma ortamı, şirketimizin ilkelerinde de belirtildiği gibi çeşitliliğe ve katılıma değer verir.

Questions in English with Value

How do you value teamwork in the workplace?What values are important to you in a relationship?What do you consider the most important values in life?What"s the hash value of this file?Could you tell me the value of this ancient coin?How do fluctuations in the stock market affect the value of cryptocurrencies?What is the value of the antique vase?What are the core values of your company?What is the value of the constant in the equation?What is the nutritional value of an orange?What value do you place on honesty in your relationships?What is the value of the painting?What is the value of the original painting?What are your core values?What are the core values that drive your decision-making process?What is the value of the antique painting?What are some ways to instill good values in children?What are some examples of core values that guide your decision-making?What is the value of the antique ring?What is the value of the antique clock?

Similar Words Of Value in Turkish

Translate English to Turkish

Translater helps you with language translation in 19 languages. You can translate English to Turkish and benefit from our online and free language dictionary.

English to Turkish Translation Words

collaboration explanation hundreds most script act thick reduce tone chair demonstrate apple plate fund stick participate take olympus join marketing building embrace female german neighborhood