Translater

Online Translator

Resources in Turkish

How to say Resources in Turkish?
We share with you how the word Resources is written in English and its Turkish equivalent. You can listen to the English or Turkish pronunciation of the word using the Listen button below.

resources kaynaklar

How To Use Resources In A Sentence in Turkish?

Many educational organisations provide resources and support for teachers. Birçok eğitim kuruluşu öğretmenler için kaynak ve destek sağlar. The organization provided support and resources for the victims of the natural disaster. Örgüt, doğal afet kurbanları için destek ve kaynak sağladı. The operating system is responsible for managing all the processes and resources of a computer. İşletim sistemi, bir bilgisayarın tüm işlemlerini ve kaynaklarını yönetmekten sorumludur. The company had to allocate additional resources to complete the project on time. Şirket, projeyi zamanında tamamlamak için ek kaynaklar ayırmak zorunda kaldı. Economics is the study of how resources are allocated and distributed in society. Ekonomi, kaynakların toplumda nasıl tahsis edildiğini ve dağıtıldığını inceleyen bilim dalıdır. We provide online resources to educate individuals on various subjects. Bireyleri çeşitli konularda eğitmek için çevrimiçi kaynaklar sağlıyoruz. The library is a respected institution that provides books and resources to the community. Kütüphane, topluma kitap ve kaynak sağlayan saygın bir kurumdur. We need to preserve our natural resources for future generations. Gelecek nesiller için doğal kaynaklarımızı korumamız gerekiyor.

Questions in English with Resources

Where do you find resources for your projects?How can we combine resources for maximum efficiency?How do you protect the earth"s resources?What resources are available for students to use in the library?What are some challenges faced by students in rural communities when it comes to accessing educational resources?What resources are available to support small businesses in rural communities?What are some strategies to effectively manage natural resources?What resources are available for studying renewable energy sources?What resources are available for completing the project on time?What resources are available for recycling in our community?What resources are needed to complete the project on time?What resources are available for small businesses to succeed in todays economy?What strategies can be used to effectively manage natural resources for future generations?What resources are available for the new project?What resources are available for recycling in this community?What resources are available for small businesses looking to expand?What resources are available for the community garden project?How can we effectively manage our natural resources for future generations?What resources are available for new entrepreneurs in the local area?What resources are available for students in need of support with their studies?

Similar Words Of Resources in Turkish

Translate English to Turkish

Translater helps you with language translation in 19 languages. You can translate English to Turkish and benefit from our online and free language dictionary.

English to Turkish Translation Words

serve deputy die responsibility athlete highly complicated pile edge scenario rules sink project one relief morning reason shell ticket december adept beyond society sound foods