Translater

Online Translator

Implementing in Turkish

How to say Implementing in Turkish?
We share with you how the word Implementing is written in English and its Turkish equivalent. You can listen to the English or Turkish pronunciation of the word using the Listen button below.

implementing uygulamak

How To Use Implementing In A Sentence in Turkish?

Implementing a new software system can enhance efficiency and productivity within a company. Yeni bir yazılım sisteminin uygulanması, bir şirket içinde verimliliği ve üretkenliği artırabilir. The economic situation in the country is improving after implementing new policies. Yeni politikaların uygulanmasının ardından ülkedeki ekonomik durum iyileşiyor. The government is implementing policies to stimulate the economy in response to the recession. Hükümet, durgunluğa yanıt olarak ekonomiyi canlandırmak için politikalar uyguluyor. The government is implementing policies to increase affordable housing options for low-income families. Hükümet, düşük gelirli aileler için uygun fiyatlı konut seçeneklerini artırmaya yönelik politikalar uyguluyor. The company experienced a significant increase in revenue after implementing a new marketing strategy. Şirket, yeni bir pazarlama stratejisi uyguladıktan sonra gelirinde önemli bir artış yaşadı. Many companies are implementing remote work policies due to the pandemic. Pandemi nedeniyle birçok şirket uzaktan çalışma politikaları uyguluyor.

Questions in English with Implementing

How do you plan on implementing these changes?Have you noticed an increase in website traffic since implementing the new marketing strategy?What are some challenges associated with implementing a new company-wide software system?What are the arguments against implementing the new policy?What is the role of authority in implementing new policies within the organization?What are the benefits of implementing municipal recycling programs in our city?Have you considered implementing any of the recommendations given by the experts?In what ways is the company planning on implementing the new safety protocols?What are the implications of implementing this new policy?What are the steps involved in implementing a new software system?What challenges are typically associated with implementing new technology in a business setting?What are the challenges of implementing a new technology in the workplace?What challenges are involved in implementing the new company policy?What are the key challenges when implementing a new software system?What are the key factors to consider when implementing a new software system?What are the key challenges in implementing new software systems?What challenges are involved in implementing new software systems?What strategies should we consider when implementing the new company policy?What factors should be considered when implementing a new software system?What are some challenges and benefits associated with implementing new technology in the workplace?

Similar Words Of Implementing in Turkish

Translate English to Turkish

Translater helps you with language translation in 19 languages. You can translate English to Turkish and benefit from our online and free language dictionary.

English to Turkish Translation Words

fee waste strategic stable gas during bury represent famous prevent squad justice law rug clear loss groups political aid scandal environmental knife rely charity discussion