Translater

Online Translator

Effect in Turkish

How to say Effect in Turkish?
We share with you how the word Effect is written in English and its Turkish equivalent. You can listen to the English or Turkish pronunciation of the word using the Listen button below.

effect etki

How To Use Effect In A Sentence in Turkish?

The company has implemented an effective organizational structure to streamline operations. Şirket, operasyonları kolaylaştırmak için etkili bir organizasyon yapısı uygulamıştır. The author effectively portrayed the dark and eerie setting of the haunted house. Yazar, perili evin karanlık ve ürkütücü ortamını etkili bir şekilde tasvir etti. The medication had a positive effect on her overall health. İlaçların genel sağlığı üzerinde olumlu bir etkisi oldu. Acid rain can have detrimental effects on aquatic life. Asit yağmuru su yaşamı üzerinde zararlı etkilere sahip olabilir. The doctors conducted a clinical study to determine the effectiveness of the new treatment. Doktorlar, yeni tedavinin etkinliğini belirlemek için bir klinik çalışma yürüttüler. Effective communication is essential for building strong relationships. Güçlü ilişkiler kurmak için etkili iletişim şarttır. The new training program proved to be highly effective in improving employee productivity. Yeni eğitim programının çalışan verimliliğini artırmada oldukça etkili olduğu kanıtlanmıştır. She effectively learned how to speak French in just three months. Sadece üç ayda etkili bir şekilde Fransızca konuşmayı öğrendi. I conducted a scientific experiment to test the effects of different temperatures on plant growth. Farklı sıcaklıkların bitki büyümesi üzerindeki etkilerini test etmek için bilimsel bir deney yaptım. Intelligence is the ability to acquire and apply knowledge and skills effectively. Zeka, bilgi ve becerileri etkili bir şekilde edinme ve uygulama yeteneğidir.

Questions in English with Effect

How do you build muscles effectively?How do you ensure the effective implementation of a plan?How do you manage to study effectively?What effect will this decision have on the project?Can you give me some advice on how to study effectively?Are there effective aids for managing stress?How can we alter this plan to make it more effective?What were the effects of colonialism on indigenous peoples?How can I compete effectively in this market?Do you find the educational system effective?How effective is this marketing strategy?Can you effectively communicate your ideas to the team?Does exercise have a positive effect on heart health?How do you manage your time effectively?Can translators effectively capture the humor in comedy films through translation?How effective is the flu vaccine?What strategies do effective organisations use to improve employee satisfaction and retention rates?What are the long-term effects of exposure to violence on childrens mental health?What elements should be considered when creating an effective website design?What strategies can be effective in developing strong leadership skills?

Similar Words Of Effect in Turkish

Translate English to Turkish

Translater helps you with language translation in 19 languages. You can translate English to Turkish and benefit from our online and free language dictionary.

English to Turkish Translation Words

effective married contrast side former gate phase ring determine rush ozonation kettle photograph has together gun spring taste lucky forest assume photo olive sudden involvement