Translater

Online Translator

Development in Turkish

How to say Development in Turkish?
We share with you how the word Development is written in English and its Turkish equivalent. You can listen to the English or Turkish pronunciation of the word using the Listen button below.

development gelişim

How To Use Development In A Sentence in Turkish?

The research team is working on the development of a new vaccine. Araştırma ekibi yeni bir aşı geliştirmek için çalışıyor. There will be a regional conference next week to discuss economic development. Önümüzdeki hafta ekonomik gelişmeyi tartışmak üzere bölgesel bir konferans yapılacak. Adolescent years are a period of rapid growth and development. Ergenlik yılları hızlı bir büyüme ve gelişme dönemidir. The two countries formed an alliance to work together on economic development. İki ülke, ekonomik kalkınma konusunda birlikte çalışmak için bir ittifak kurdu. Jane's favorite book is the one with the most intriguing character development. Jane'in en sevdiği kitap, karakter gelişiminin en ilgi çekici olduğu kitaptır. Cognitive development is crucial during early childhood. Erken çocukluk döneminde bilişsel gelişim çok önemlidir. Latin is a classical language that influenced the development of many modern Romance languages. Latince, birçok modern Roman dilinin gelişimini etkileyen klasik bir dildir. Testing is an essential step in the software development process. Test, yazılım geliştirme sürecinin önemli bir adımıdır. Parents play a crucial role in the nurture and development of their children. Ebeveynler, çocuklarının yetiştirilmesinde ve gelişiminde çok önemli bir rol oynamaktadır.

Questions in English with Development

Can we chat about the latest developments?How do you feel about the recent developments?What are the latest developments in the field of literature?How do translators stay updated on changes and developments in language usage and translation techniques?What factors contribute to the economic development of a country?How can we support a childs emotional development?What role do parents play in a childs development?What historical significance does Rome hold in the development of Western civilization?What role does vision play in the development of a successful business strategy?What factors contribute to the development of new technologies in the field of renewable energy?What is the latest update on the development of the new software project?How does having older siblings influence a childs development?What factors contribute to the success of a new product development process?What role does technology play in urban development?What steps are being taken to support the development of the new product line?What are some key factors that contribute to child development?In what ways can community involvement contribute to the development of a sustainable urban environment?What are the current plans for the development of the new shopping center in town?What are the key factors that contribute to successful project development?What factors contribute to the development of a new product?

Similar Words Of Development in Turkish

Translate English to Turkish

Translater helps you with language translation in 19 languages. You can translate English to Turkish and benefit from our online and free language dictionary.

English to Turkish Translation Words

purpose offense control ruling shop belong nervous german desperate metal concerned message impossible tension ruined friends can perform keyboard gold super crash reduce improve maintenance